دامین دینامیت به ارزش ۵ میلیون تومان واگذار میشود.
telegram ID: a.bahaedini